Kunnostus/Remediation/Реабилитация 10.-12.5.2017

Littoistenjärven kunnostus 10.-12.5.2017

Littoistenjärveä kunnostetaan lisäämällä veteen saostuskemikaalia (polyalumiinikloridi PAX XL-100), joka sitoo ravinteita. Littoistenjärven osakaskuntien hoitokunta toteuttaa hankkeen ja sille on myönnetty ympäristölupa.

Kunnostuskäsittely toteutetaan koko Littoistenjärven vesialueella. Käsittelyn aikana urakoitsija työskentelee vesillä ympärivuorokautisesti 2–3 päivän ajan. Kemikaali ei aiheuta veteen levitettynä vaaraa ihmisille tai eläimille. Käsittelyn aikana ja kaksi vuorokautta sen jälkeen järvellä ei saa liikkua ilman lupaa (yhteystiedot alla). Näin turvataan urakoitsijan työrauha ja kemikaali ehtii vaikuttaa.

Käsittely voi aiheuttaa akuutteja kalakuolemia. Ristikallion koulun rannalla järjestetään talkoot 12.5. klo 16:00.

Remediation of the lake Littoistenjärvi 10.-12.5.2017

Remediation is carried out by adding precipitation chemical (PAX XL 100) in to the lake. The project has an environmental permit.

Remediation will cover the whole lake area. During the remediation the contractor will work continuosly for 2-3 days. Chemical used is not harmful for human or animals when added in to water. During the remediation and two days after it any use of the lake is prohibited without a permisson (contact infromation below). This enables the contractor to operate safely and the chemical to affect in the water. The treatment may cause some acute fish deaths.

You are welcome to join the volunteer work at the shore of Ristikallio school on 12th of May at 4 pm.

Реабилитация озера Лиитосярви 10.-12.5.2017

Реабилитация озера Лиитосярви будет выполняться путем добавления в воду коагулянта раствора хлорид полиалюминия PAX XL 100, который связывает питательные элементы. Проект реализует исполнительный орган муниципалитета Лиитосярви, у которого имеются все необходимые экологические разрешения.

Реабилитиция будет выполняться на всей территории озера Лиитосярви. Подрядчик выполняет работы круглосуточно, в течении 2-3 дней. Добавленный в воду химикат не представляет опасности для людей и животных. Во время выполнения работ и в течении двух суток после их окончания, перемещение по озеру без разрешения запрещено (контактные данные внизу). Это поволит обеспечить спокойную работу порядчика и химикатам оказать свое действие.

Обработка воды химикатом может вызвать внезапную гибель рыб. На берегу школы Ристикаллио будет организован субботник 12.5. начиная с 16.00.

Lisätietoja antavat/ Contact information/ Дополнительные сведения можно получить:

Milja Vepsäläinen, projektipäällikkö, project manager tel. 040 823 5892, e-mail: milja.vepsalainen@vahanen.com

Jukka Heikkilä, hankkeen johtaja, project leader, tel. 050 581 8361, e-mail: littoistenjarvenhoitokunta@gmail.com

http://www.littoistenjarvi.fi/, Facebook (Littoinen City) Twitter (@littoistenjarvi)

Kunnostuksessa käytettävä alus. The vessel used in the project. Судно используемое для выполнения работ.

Sinilevää Littoistenjärvellä. Blue-green algae in lake Littoistenjärvi. Сине-зеленые водоросли на озере Лиитосярви в 2014 г.